Проект

 

Затверджено наказом МВС України

від ____________2013 року №______

 

Правила обігу в Україні феєрверків (феєрверочних виробів)

загального використання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила обігу в Україні феєрверків (феєрверочних виробів) загального використання (далі – Правила) регулюють порядок обігу в Україні феєрверків (феєрверочних виробів) загального використання 1, 2 та 3 класів (відповідно до Технічного регламенту піротехнічних виробів), призначених для використання під час проведення розважальних заходів (далі – феєрверки). Правила визначають основні вимоги щодо організації виробництва, транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання, продажу, безпеки поводження та утилізації феєрверків.

Вимоги Правил обов’язкові для виконання всіма суб’єктами господарювання на території України незалежно від форми власності, діяльність яких пов’язана з розробленням, виробництвом, транспортуванням, зберіганням, продажем та утилізацією феєрверків, а також споживачами (покупцями) під час зберігання та застосування феєрверків.

 

1.2. Працівники суб`єкта господарювання повинні знати та виконувати ці Правила, Технічний регламент піротехнічних виробів, стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності феєрверків вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, ДСТУ 4105–2002 та інші нормативно-правові акти, які регулюють обіг феєрверків в Україні.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств з наявністю феєрверків покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб. Обов`язки керівників, а також посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки і організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки повинні розроблятися та здійснюватись згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.

 

1.3. У цих Правилах наведені нормативні посилання на такі документи:

1.3.1. Закон України „Про захист прав споживачів”.

1.3.2. Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів”.

1.3.3. Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”. 

1.3.4. Технічний регламент піротехнічних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 839.

1.3.5. Європейська Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) (додатки А та В), прийнята 30 вересня 1957 року під егідою Європейської економічної комісії ООН (із змінами і доповненнями).

1.3.6. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 1631.

1.3.7. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 150.

1.3.8. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 (із змінами).

1.3.9. Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

1.3.10. Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ 01.001–2004), затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 року за № 1410/10009 (із змінами).

1.3.11. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 серпня 2005 року № 161, зареєстрований в Міністерстві юстиції 5 вересня 2005 року за № 990/11270.

1.3.12. Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469.

1.3.13. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1147/8468.

1.3.14. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12–05), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами).

1.3.15. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 листопада 2007 року за № 1257/14524.

1.3.16. ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення. погодження, прийняття та позначання технічних умов. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 30 квітня 2004 року № 86 (із змінами). Чинний від 1 січня 2005 року.

1.3.17. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 85 від 16 травня 2003 року. Чинний від 1 липня 2003 року.

1.3.18. ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів. Прийнято та надано чинності наказом Держстандарту України від 29 травня 2001 року № 247 (із змінами). Чинний від 1 липня 2001 року

1.3.19. ДСТУ 2890–94 Тара і транспортування. Терміни та визначення. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 312 від 9 грудня 1994 року. Чинний від 1996 року.

1.3.20. ДСТУ 4105–2002 Вироби піротехнічні побутові. Загальні вимоги безпеки, затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 12 червня 2002 року №356. Чинний від 1 вересня 2002 року.

1.3.21. ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 року № 270; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 року № 492 чинність встановлено з 1 квітня 2010 року.

1.3.22. ГОСТ 2.102–68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов, затверджено Комітетом стандартів, мір та вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР у грудні 1967 року (із змінами та доповненнями). Чинний від 1 січня 1971 року.

1.3.23. СНиП ІІ-89–80 Генеральные планы промышленных предприятий.

 

1.4. Терміни та визначення

У цих Правилах використано терміни, установлені в:

– Технічному регламенті піротехнічних виробів: небезпечна зона дії піротехнічного виробу; піротехнічна суміш; піротехнічний виріб; піротехнічні вироби, призначені для транспортних засобів; сценічні піротехнічні вироби; феєрверки (феєрверочні вироби); феєрверки (феєрверочні вироби) загального використання; феєрверки (феєрверочні вироби) професійного використання;

– ДСТУ 2890–94: допоміжний пакувальний засіб, споживча тара, транспортна тара;

– ДСТУ 4105–2002: небезпечний чинник піротехнічного виробу;

– ДСТУ 4500-3:2008: група сумісності „G”, група сумісності „S”, підклас небезпеки „1.3”, підклас небезпеки „1.4”.

 

1.5. Класифікація піротехнічних виробів

1.5.1. Класифікація піротехнічних виробів має відповідати Технічному регламенту піротехнічних виробів

1.5.2. За типом створюваного ефекту феєрверки поділяють на типи відповідно до додатка до цих Правил.

 

2. Діяльність, пов'язана з виробництвом феєрверків

 

2.1. Нормативна документація на феєрверки має відповідати вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, ДСТУ 4105–2002, ДСТУ 1.3:2004, ДСТУ 1.5:2003, ДСТУ 1.7:2001, ГОСТ 2.102–68.

 

2.2. Виробництво феєрверків

2.2.1. Виробництво феєрверків на підприємствах усіх форм власності здійснюється при наявності дозволів на початок роботи згідно з Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами та Порядком видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень і за наявності повного обсягу технічної документації, визначеного нормативними актами, чинними на території України.

2.2.2. Для забезпечення безпеки робіт, пов`язаних із виробництвом феєрверків, слід керуватися чинними стандартами, нормативними актами з питань пожежної безпеки, охорони праці, санітарними нормами та іншими нормативними документами, що регламентують вимоги безпеки.

Усі працівники, безпосередньо пов`язані з виробництвом феєрверків, повинні допускатися до робіт тільки після проходження спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки (відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України), охорони праці (Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12–05) та Переліку посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці) і забезпечення безпеки робіт у порядку, установленому чинними нормативними актами.

Усі роботи з виробництва феєрверків мають проводитись відповідно до нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо) на атестованому та справному обладнанні і відповідати вимогам інструкції на безпечне проведення відповідних видів робіт.

2.2.3. Підприємство з виробництва феєрверків має знаходитись у зоні обслуговування пожежного депо. Радіус зони обслуговування пожежного депо слід приймати за СНиП ІІ-89–80.

2.2.4. Відповідно до Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” феєрверки підлягають обов’язковому оцінюванню відповідності вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів.

 

3. Вимоги до імпортних феєрверків

 

3.1. Феєрверки, ввезені на територію України для реалізації в торговельній мережі населенню, підлягають обов’язковому оцінюванню відповідності вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів.

 

3.2. Феєрверки, які не пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, для реалізації населенню на території України заборонені.

 

4. Перевезення феєрверків територією України

 

4.1. Перевезення феєрверків територією України має здійснюватись відповідно до вимог Закону України „Про перевезення небезпечних вантажів”, Правил перевезення небезпечних вантажів на відповідному виді транспорту (залізничному, морському, річковому, авіаційному) та автомобільним транспортом згідно з вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) та Правил дорожнього руху.

 

4.2. Приватні особи мають право перевозити феєрверки в споживчій тарі, допоміжних пакувальних елементах або транспортній тарі на технічно справному автотранспорті, якщо ці вироби призначені для їх особистого використання в побуті, на дозвіллі або у спорті, у кількості до 20 кг загальної ваги нетто вибухової речовини у виробах класу 1.3G та 50 кг загальної ваги нетто вибухової речовини у виробах класу 1.4G та класу 1.4S.

 

4.3. Заборонено перевозити у громадському транспорті будь-які піротехнічні вироби, окрім феєрверків (феєрверочних виробів) 1 класу.

 

4.4. Під час проведення робіт з вантажами, які містять феєрверки, забороняється використання відкритого вогню, а також куріння.

 

4.5. Під час автомобільних перевезень суб'єктами перевезень без додаткових дозволів на перевезення небезпечних вантажів допускається перевезення феєрверків в споживчій тарі, допоміжних пакувальних елементах або транспортній тарі в наступних кількостях:

– феєрверки класу 1.3G у таких кількостях, загальна вага нетто вибухових речовин (піротехнічної суміші) в яких не перевищує 20 кг;

– феєрверки класу 1.4G у таких кількостях, загальна вага нетто вибухових речовин (піротехнічної суміші) в яких не перевищує 333 кг;

– феєрверки класу 1.4S – в межах вантажопідйомності транспортного засобу.

У разі, якщо ці кількості перебільшені, необхідне оформлення перевезення небезпечного вантажу згідно з вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

 

5. Вимоги до вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання феєрверків

 

5.1. Вантажно-розвантажувальні роботи мають здійснюватися відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, нормативних документів з охорони праці та вимог ДОПНВ.

5.2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки складів, утримання території, будинків та приміщень складів і торговельних закладів, евакуаційних виходів, інженерного обладнання слід здійснювати згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.

5.3. Дозволяється зберігання феєрверків у підсобних приміщеннях торговельних підприємств, площа торгового залу яких понад 25 м2, у кількості 1 200 кг брутто, при цьому загальна вага піротехнічної суміші в піротехнічних виробах не має перевищувати 333 кг. На підсобні приміщення торгівельних підприємств, площа торгового залу яких до 25 м2, поширюються норми 500 кг брутто при загальній вазі піротехнічної суміші 100 кг. На ці підсобні приміщення не розповсюджуються правила щодо складів з піротехнічними виробами.

У торговельних залах торговельних підприємств площею понад 25 м2, які мають не менше 2 виходів, дозволяється знаходження піротехнічних виробів у кількості не більше ніж 1 200 кг брутто, при цьому загальна вага піротехнічної суміші, що знаходиться у торгівельному залі не повинна перевищувати 333 кг.

У торговельних залах торговельних підприємств площею до 25 м2 дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів у кількості не більше 500 кг, при цьому загальна вага піротехнічної суміші в піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.

5.4. Зберігання феєрверків у покупця (споживача) має здійснюватися відповідно до інструкції щодо використання та зберігання феєрверків.

 

6. Особливості продажу феєрверків

 

6.1. Продаж феєрверків здійснюють через підприємства торгівлі, що торгують виключно феєрверками, та підприємства торгівлі з універсальним асортиментом товарів, приміщення яких обладнано згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відповідно до технічних, санітарно-гігієнічних, технологічних норм і правил. При цьому у торговому залі можуть знаходиться феєрверки у кількостях, передбачених п. 5.3 цих Правил, доступ споживачів до феєрверків має бути вільним.

Реалізацію феєрверків споживачам мають право здійснювати суб’єкти господарювання за наявності таких документів:

– копії свідоцтва про реєстрацію;

– копії статуту (для юридичних осіб);

– копії свідоцтва про проходження спеціальної підготовки співробітника, який є відповідальним за продаж феєрверків цією юридичною особою або суб’єктом підприємницької діяльності;

– копії наказу про призначення співробітника відповідальним за продаж феєрверків цією юридичною особою або суб’єктом підприємницької діяльності.

 

6.2. Продаж феєрверків підприємствами з універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах багатоповерхових торговельних приміщень або на першому поверсі одноповерхових будівель за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні. При цьому на полках можуть знаходитись вироби у кількостях, передбачених п. 5.3. На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть бути розташовані муляжі феєрверків, які не мають усередині піротехнічної суміші. При цьому, якщо підприємство спеціалізоване і має окремий вхід, воно може здійснювати торгівлю не на останньому поверсі. При цьому на полках можуть знаходитись феєрверки у кількостях, передбачених п. 5.3.

 

6.3. Суб`єктам господарювання забороняється:

6.3.1. Розміщувати підприємства з продажу феєрверків у будівлях іншого призначення (не призначених для торгівлі).

6.3.2. Розміщувати спеціалізовані підприємства з продажу феєрверків у будинках, де розміщено громадські заклади.

6.3.3. Продавати феєрверки без захищення гнітів для приведення у дію виробу захисними ковпачками, плівками або пакуванням тощо.

 

6.4. У виключних випадках можливе відхилення від норм передбачених у пункті 6.2 та підпункті 6.3.1 цих Правил за узгодженням з органами держпожнагляду згідно з Положенням про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов`язкових вимог нормативних документів та за умови виконання інших положень цих Правил.

 

6.5. Приміщення для продажу феєрверків мають бути обладнані системами пожежної автоматики згідно з вимогами Переліку однотипних за призначенням об`єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації та забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Технічне утримування установок пожежної автоматики необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.

 

6.6. Феєрверки, що надходять у продаж, повинні мати марковання, яке відповідає вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів.

 

6.7. До основних ідентифікаційних ознак феєрверків належать: назва (якщо є), позначення технічних умов (для феєрверків вітчизняного виробництва), артикул або каталожний номер, відомості про виробника або у разі, коли виробник не зареєстрований на території України, також про уповноваженого ним представника – резидента України, дата виробництва, гарантійний термін або термін придатності.

 

6.8. Заборонено продаж феєрверків, які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки, з простроченим терміном придатності або з простроченим гарантійним терміном, а також неякісних (забракованих) та без марковання відповідно до п. 6.6 цих Правил.

Заборонено продаж феєрверків у разі відсутності декларації про відповідність феєрверка Технічному регламенту піротехнічних виробів.

 

6.9. Продаж феєрверків на ринках забороняється.

 

6.10. Феєрверки для комісійного продажу не приймаються.

 

6.11. У штаті суб’єкта господарювання (юридичної особи або приватного підприємця), який здійснює реалізацію феєрверків, має бути один співробітник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу феєрверків у навчальних і наукових закладах, які мають затверджену програму підготовки та тематичний план. Цей співробітник повинен раз на місяць проводити інструктаж продавців феєрверків, про що робиться позначення в журналі проведення інструктажів. При цьому продавцеві на робоче місце видається довідка про проходження інструктажу.

 

6.12. Працівники суб`єкта господарювання, які здійснюють продаж феєрверків, повинні знати інструкції щодо використання та зберігання феєрверків та вимоги безпеки щодо зберігання наявних у продажу виробів, проходити перевірку знань та інструктажі з питань пожежної безпеки (Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України), охорони праці (Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці) та специфічних питань з реалізації, зберігання та поводження з феєрверками, про що робиться позначення у відповідних журналах.

 

6.13. Суб`єкти господарювання, які здійснюють продаж феєрверків, зобов'язані не порушувати права споживачів, визначені Законом України „Про захист прав споживачів”, керуватися у своїй діяльності Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують торговельну діяльність.

 

6.14. Вільному продажу населенню підлягають феєрверки (феєрверочні вироби) класу 1, 2 та 3, сценічні піротехнічні вироби класу Т1 та піротехнічні вироби класу Р1.

Вікові обмеження продажу піротехнічних виробів – відповідно до Технічного регламенту піротехнічних виробів.

 

7. Застосування феєрверків

 

7.1. Застосування феєрверків здійснює споживач відповідно до інструкції щодо використання за зберігання, розміщеній на виробі або на споживчій тарі виробу.

Забороняється застосування споживачем феєрверків у заборонений рішеннями органів місцевого самоврядування час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Під час проведення масових заходів забороняється застосування споживачем феєрверків, що можуть створити небезпеку травмування людей уламками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.

 

7.2. Заборонено:

порушувати інструкцію щодо використання та зберігання феєрверку;

кидати феєрверки, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за гніт;

переносити феєрверки в кишенях, під одягом, зберігати без паковання;

залишати феєрверки без догляду;

будь-яке перероблення феєрверків та їх розбирання;

використовувати феєрверки з порушенням вікових обмежень відповідно до Технічного регламенту піротехнічних виробів;

використовувати феєрверки, які створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти, ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих;

кидати приведені в дію феєрверки під ноги перехожих, із вікон та балконів, запускати феєрверки з дахів домів та виконувати інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;

використовувати феєрверки особам, які знаходяться в нетверезому стані.

 

7.3. Під час проведення робіт, не пов`язаних з приведенням феєрверків у дію, не допускається куріння та застосування відкритого вогню.

 

7.4. Використання феєрверків професійними піротехніками має проводитись відповідно до інструкцій щодо використання та зберігання феєрверків.

 

 

 

8. Утилізація феєрверків

 

8.1. Утилізації підлягають феєрверки, непридатні для подальшого використання з наступних причин:

неповне спрацьовування феєрверку;

незапалення піротехнічної суміші феєрверку;

невідповідність технічним умовам або наявність явно виражених пошкоджень;

у зв’язку із закінченням терміну гарантійного зберігання;

у разі відсутності інструкції щодо використання та зберігання феєрверків, призначених для продажу населенню.

 

8.2. Знищення непридатних феєрверків споживачем має проводитись відповідно до інструкції щодо використання та зберігання.

 

8.3. Знищення непридатних феєрверків на підприємствах, діяльність яких пов`язана з обігом піротехнічних виробів, має проводитися під керівництвом керівника робіт і персоналу, що має єдину книжку підривника або посвідчення піротехніка, а також стаж роботи піротехника не менше двох років.

Знищення непридатних виробів має проводитися за письмовим наказом керівника підприємства шляхом їх спалювання або розмочування відповідно до вимог технічних умов. Якщо утилізація непридатних виробів здійснюється шляхом спалювання, то воно має проводитись на спеціальному майданчику, що має природні перешкоди, які обмежують розліт феєрверків, або на безпечній відстані від споруд та лісосмуги.

Радіус небезпечної зони під час утилізації непридатних феєрверків установлюється відповідно до технічних умов на виріб. У межах цієї зони має бути відсутні будинки та споруди, лінії електромереж, магістральні нафтопроводи і газопроводи.

Під час утилізації виробів забороняється перебування на території майданчика сторонніх осіб. Персонал повинен знаходитися на безпечній відстані або в укритті.

Знищення непридатних феєрверків може здійснюватись на договірних засадах організаціями, що мають дозвіл на цей вид діяльності, та вибухотехнічною службою МВС України.

 

8.4. Знищення феєрверків, вилучених за порушення правил обігу феєрверків, проводиться відповідними службами МВС України в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

9. Державний контроль за діяльністю, пов'язаною з обігом феєрверків

 

9.1. Державний нагляд та контроль за обігом у сфері виробництва та обігу феєрверків здійснюються згідно із законом.

 

9.2. Винні за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання феєрверків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Начальник ДНДІ МВС України

М.Г. Вербенський

 

                                                 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Правил обігу в Україні

феєрверків (феєрверочних виробів) загального використання

 

1. Обґрунтування необхідності розроблення зміни

Проект Правил обігу в Україні феєрверків (феєрверочних виробів) загального використання (далі – Правила) розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 20 лютого 2013 року № 34974/3/1-12 до листа Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 „Про стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за 2012 рік”, а також з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ у відповідність до Конституції та законодавства України.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення Правил є перегляд чинних Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

3. Правові аспекти

Питання, що стосуються цієї сфери, у цілому внормовані Законами України „Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)”, „Про перевезення небезпечних вантажів”, „Про захист прав споживачів”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839 „Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів”.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття зміни до нормативно-правового акта не передбачає додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Для з'ясування позиції заінтересованих органів проект зміни то Тимчасових правил надсилається на розгляд та погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства культури, Міністерства інфраструктури, Міністерства промислової політики, Міністерства охорони здоров’я, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Державної митної служби та Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Також проект зміни надсилається до зацікавлених підрозділів Міністерства внутрішніх справ (Департаменту громадської безпеки, Департаменту Державної автомобільної інспекції, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, Департаменту матеріального забезпечення, Національної академії внутрішніх справ), Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, Фахової Асоціації піротехніків України, Асоціації піротехніків України та виробників.

6. Регіональний аспект

Проект зміни до нормативно-правового акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

 

7. Запобігання корупції

У проекті зміни до нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта громадського обговорення не потребує.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Прогноз результатів

Розроблення цього документа приведе Тимчасові правила у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

 

Начальник ДНДІ МВС України

М.Г. Вербенський

 

 

 

 

Додаток

до Правил обігу в Україні феєрверків (феєрверочних виробів) загального використання

 

Таблиця 1 – Типи феєрверків згідно із стандартами, розроблюваними відповідно до пункту 7 Плану заходів із застосування Технічного регламенту піротехнічних виробів

 

Пор. №

Українською мовою

Англійською мовою

1

Бенгальські вогні, не призначені для тримання у руках

non-hand-held sparklers

2

Бенгальські палички

Bengal sticks

3

Бенгальські свічки

Bengal flames

4

Бенгальські сірники

Bengal matches

5

Дзиґи

spinners

6

Колеса

wheels

7

Контактні шутихи

throwdowns

8

Малі ракети

mini rockets

9

Міни

mine

10

Наземні дзиґи

ground spinners

11

Наземні повзуни

ground movers

12

Настільні бомби

table bombs

13

Незвичайні сірники

novelty matches

14

Пірозаготовки

serpents

15