Національна академія внутрішніх справ

Навчально-практичний центр курсової спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації

фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів

02183, Київ, вул. Карбишева, 3

Контактні телефони щодо підготовки фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів:

Фатєєв Валерій Михайлович (044) 206-79-31 (тел./факс), Таборов Леонід Іванович (094) 926 71 16 ,

 (інститут) тел.(044) 510-53-09, факс.(044) 512-30-34

Електронні адреси: pirotehnika.knuvs@ukr.net;

 

==================================================================================

Начальникові навчально-практичного центру

курсової спеціальної підготовки та

підвищення кваліфікації фахівців у сфері

обігу піротехнічних виробів НАВС

Фатєєву В.М.

ЗАЯВА

для направлення на спеціальні курси підготовки (перепідготовки)

фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів

Громадянин (ка) ______________________________________________________________________________

                                                                                                                             (прізвище, ім`я, по батькові)

направляється в _______________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

для підготовки (перепідготовки) фахівців _________________________________________________________

                                                                                                                                                               (керівник піротехнічного підприємства, реалізатор)

Паспорт серія _______ номер ___________________________________________________________________

 (дата видачі, ким виданий)

Домашня адреса ______________________________________________________________________________

Контактні телефони ___________________________________________________________________________

                                                                                                                         (домашній, робочий, мобільний)

Загальний стаж роботи з піротехнічними виробами становить ____________ років.

Керівник організації (установи)                   ___________                         ______________

                                                                                                                                  (підпис)                                               (прізвище)

М.П.

 

“ ___ ” _________ 20__ року

 

Наші реквізити:

Одержувач: Національна академія внутрішніх справ (НАВС)

Р/р 31259202100175

Установа Банку: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Код 08751177

Призначення платежу: для НАВС (спеціальна підготовка (перепідготовка) піротехніків, з урахуванням ПДВ, за навчання ПІБ).

Вартість курсу підготовки становить 2820 грн. (з урахуванням ПДВ), перепідготовки – 1800 грн. (з урахуванням ПДВ) за одного слухача. Оплата повинна бути проведена за 10 днів до початку занять (оплату рекомендовано проводити в установах "Експрес" банку та "Приватбанку"). Заняття проводяться по мірі формування груп. Термін навчання – 6-8 днів, перепідготовки – 2-3 дні.

Необхідний пакет документів надається за 14 днів до початку занять до навчально-практичного центру, а копії платіжних документів – за 10 днів до початку занять по тел./факс 206-79-31, поштою або власноруч.

Необхідний пакет документів для підготовки та перепідготовки слухачів, які навчались не в НАВС:

  1. Заява на навчання.
  2. Три екземпляри договору.
  3. Копія паспорта (1, 2, 11 стор).
  4. Копія ідентифікаційного номеру.
  5. Копія свідоцтва про освіту та свідоцтва піротехніка (для слухачів, які навчались не в НАВС).
  6. Копія медичних довідок (психіатр, нарколог).
  7. Згода на збір та обробку персональних даних.

Примітка: 1.Для перепідготовки тільки заява на навчання та три екземпляри договору (для

осіб, які раніше навчались у НАВС)

2. Платежі НЕ БАЖАНО сплачувати через установи "Ощадбанку" та "Укрсоцбанку".

3. Прибуття на навчання у назначений день о 8 год. за адресою: м. Київ, вул. Карбишева, 3.

ДОГОВІР № ____

про курсову спеціальну підготовку (перепідготовку)

м. Київ                                                                                «_______»____________ 20__ року

Національна академія внутрішніх справ, надалі «Академія», в особі проректора
Запотоцького Андрія Петровича, що діє на підставі Довіреності від 19.01.2016 № 46/181,
з однієї сторони та ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

слухачкурсової підготовки (перепідготовки) набору____________________ 20______ року,

(місяць)

надалі «Слухач», з другоїсторони, керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищуосвіту», постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27.08.2010 № 796 «Про затвердженняперелікуплатнихпослуг, якіможутьнадаватисянавчальними закладами, іншимиустановами та закладами системиосвіти, що належать до державної і комунальноїформивласності», наказом МВС Українивід 23.12.2003 № 1649 «Про затвердженняТимчасових правил обігу в Україніпобутових піротехнічних виробів», Статутом Національноїакадеміївнутрішніх справ, наказом НАВС від 25.09.2013 № 1182 «Про затвердженняПоложення про навчально-практичний центр курсової спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів», уклалицейдоговір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. «Академія» за рахунок коштів «Слухача» надає платну освітню послугу, а саме здійснює курсову спеціальну підготовку (перепідготовку) фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів і за умови успішного виконання «Слухачем» навчального плану видає йому свідоцтво встановленого зразку.

1.2. «Слухач» оплачує «Академії» вартість навчання в порядку, зазначеному в цьому договорі.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Академія» зобов’язується:

2.1.1. Створитиумови для засвоєння «Слухачем» знань, передбаченихнавчальним планом підготовки (перепідготовки) фахівців у сфері обігу піротехнічних виробів, на рівнісучаснихвимог та державнихстандартівосвіти.

2.1.2. Забезпечитивисокуефективністьнавчальногопроцесу, створитинеобхідніумови для успішногозасвоєння слухачами знань з дисциплін, щопередбаченінавчальнимипрограмами та навчальними планами.

2.1.3. Надати «Слухачу» можливістькористуватисянаявною в «Академії» бібліотекою, читальними залами, навчальною та методичною літературою.

2.1.4. Здійснюватиперевіркузнань, надаватиконсультації в навчальнийперіод.

2.1.5. Перед початком занять оголошуватирозкладлекцій, аудиторних занять, консультацій та заліків.

2.1.6. Надати на періодпроведення курсової спеціальної підготовки (перепідготовки) тимчасовуперепустку до «Академії».

2.2. «Академія» має право відрахувати «Слухача» з курсової спеціальної підготовки (перепідготовки) у випадках:

2.2.1. За власнимбажанням «Слухача».

2.2.2. У зв’язку з невиконаннямвимогнавчального плану.

2.2.3. Через неуспішність за результатами складаннязаліків.

2.2.4. За умиснепошкодженнячизнищення майна «Академії».

2.2.5. Систематичного або разового грубого порушеннявнутрішньогорозпорядку «Академії», навчальної дисципліни.

2.2.6. За наданнянедостовірноїінформаціїчиухиленнявіднаданняінформації про притягнення до адміністративноїчикримінальноївідповідальності, про медичніпоказники стану здоров’я слухача (довідки нарколога та психіатра).

2.2.7. За вчинокабодії, несумісні з продовженнямнавчання у вищомунавчальномузакладі МВС України.

2.2.8. За порушення умов цього договору чинесплату у встановленітермінивартості за навчання, за іншихпідстав, передбаченихчиннимзаконодавством.

 

 

2.3. «Слухач», якийознайомлений з умовами договору та погоджується з ним, зобов’язується:

2.3.1. Надативідомостіщодопритягнення до адміністративноїчикримінальноївідповідальності, про медичніпоказники стану здоров’я слухача (довідки нарколога та психіатра), паспортнідані, довідку з місцяроботи, іншідокументи за вимогою.

2.3.2. Сумлінноставитись до навчання, оволодіватитеоретичнимизнаннями, сучасними методами роботи за фахом, не пропускати занять без поважних причин, складатизаліки.

2.3.3. Виконувати правила внутрішньогорозпорядку «Академії». Дбайливоставитись до приміщень, обладнання, приладів, бібліотечного фонду, оргтехніки та іншого майна, щоналежить «Академії».

2.3.4. Післязакінченнянавчального курсу або у випадкувідрахування Слухача, здатипідручники та іншунавчальнулітературу до бібліотеки, а перепустку до комендатури «Академії» протягом одного дня. До поверненняотриманої в бібліотецінавчальноїлітератури та перепустки, свідоцтво про проходженняспеціальної підготовки «Слухачу» не видається.

2.3.5. Нести матеріальнувідповідальність за пошкодження майна чинавчальноїлітератури «Академії» згідно з чиннимзаконодавством.

2.4. «Слухач» має право:

2.4.1. Отриматинавчальніпослуги та користуватисьнавчальною базою «Академії» у межах, зазначених у п.2.1. цього договору.

 

3. ТЕРМІН НАВЧАННЯ, ЙОГО ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Терміннавчання «Слухача» курсової спеціальної підготовки (перепідготовки) визначаєтьсянавчальним планом, затвердженим у встановленому порядку, і становить  20навчальних годин.

- початок підготовки «___» __________ 20__ року

- закінчення підготовки «___» ___________ 20__ року

3.2. Розмір плати за курсовуспеціальнупідготовку (перепідготовку) однієї особи протягомусьоготермінунавчання становить 1800(Одна тисячавісімсот) гривень в тому числі ПДВ 300 гривень на навчальнійбазі «Академії». Зазначенийрозмір плати можезмінюватись при змінітарифів, встановленихчиннимзаконодавствомУкраїни, що прямо впливають на вартістьосвітніхпослуг.

3.3. Плата за навчання повинна надійти на рахунок не пізніше як за 10 банківськихднівдо початкунавчання Слухача на курсовійспеціальнійпідготовці.

3.4. У випадкуприпиненняслухачемнавчанняабойоговідрахування на підставі  п.2.2. внесенікошти за навчання не повертаються.

 

4. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. «Слухач» має право розірватицейдоговірчиприпинитийогодію у випадках, передбаченихцим договором та чиннимзаконодавством, попередивши про це «Академію» в письмовійформі, не пізніше як за 10 днів до датирозірвання.

4.2. «Академія» має право в односторонньому порядку розірватидоговір у випадках, передбаченихвимогами п.2.2.2-2.2.8.

4.3. Дія договору припиняється у випадкувиникнення форс-мажорнихобставин, щотриваютьбільше 6 місяців з моменту їхоголошення та офіційногопідтвердження у встановленому порядку.

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Спори, щоможутьвиникнути при виконаннівимогцього договору, вирішується сторонами через переговори, а в разінедосягненнязгоди – у встановленомузаконодавством порядку.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Договірдіє з «___» _________ 20__ року до «___» ___________ 20__ року.

Зміни і доповнення до цього договору вносяться за погодженнямсторін шляхом укладання сторонами додатковихугод, щостановитимутьйогоневід’ємнучастину.

Договірскладається у двохпримірниках, щомаютьоднаковуюридичну силу.

 

 

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Академія»

03035, м. Київ-35, Солом’янськаплоща, 1

тел. (044) 246-94-91, 248-89-64

Платіжніреквізити:

 

Отримувач: Національнаакадеміявнутрішніх справ (НАВС)

Код ЄДРПОУ                08751177

Установа банку             Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО                              820172

Поточнийрахунок        31259202100175

Призначенняплатежу:  для НАВС (спеціальна перепідготовкапіротехніків)

 

«Слухач»

    ________________________________________________(ідн. № _________________________)

                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

Паспортнідані: __________________________________________________________________________________

(серія та №  паспорта,

___________________________________________________________________________________

 ким і коли виданий)

якиймешкає: _________________________________________________________________________

(поштовийіндекс та повна адреса)

Телефон(и):

мобільний телефон: _________________________________

домашній телефон: __________________________________

робочий телефон: ____________________________________

E-mail:______________________________________________

 

 

«Академія»                                                                            «Слухач»

 

Проректор ___________________                                          __________      _______________

 (підпис)                                                                           (підпис)                                           (прізвище)  

                      М.П.

 

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI     я____________________________________________________________________________________,

"____" __________________19_________ року народження, паспорт серія ____№___________, надаю свою згоду Національній академії внутрішніх справ на обробку автоматизованим або іншим способом моїх персональних даних.

  Під обробкою персональних даних я розумію збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передача), знеособлення, знищення відомостей про мене, а також інші дії з даними про мене.

Під персональними даними розуміються відомості чи сукупність відомостей про мене як ідентифіковану особу, або ту, яка може бути конкретно ідентифікована.

 

"______"_______________.20_____                                                            ____________________

                                                                                                                            (особистий підпис)

 

З правами суб‘єкта персональних даних, визначених ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений.

 

"______"_______________.20_____                                                            ____________________

                                                                                                                            (особистий підпис)

 

 

Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

2. Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.