МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

11.05.2006 N 278

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2006 р.

за N 608/12482

Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

З метою забезпечення виконання вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про пожежну безпеку"3745-12, Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508508-94-п "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150150-2001-п, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, що додається.

2. ГУ МНС України в Дніпропетровській області (Гогуадзе Г.Г.) спільно з Держпожбезпеки (Улинець Е.М.) до 1 липня 2006 року розробити програму для електронної обробки даних про видачу дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень, забезпечивши нею органи державного пожежного нагляду всіх рівнів, та ввести її в дію з 1 серпня 2006 року.

3. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Організацію дозвільної діяльності органів державного пожежного нагляду та контроль за повнотою і об'єктивністю проведення цієї роботи покласти на керівників територіальних і місцевих органів державного пожежного нагляду. У кожному територіальному та місцевому органі державного пожежного нагляду включити до функціональних обов'язків одного з працівників питання здійснення дозвільної роботи та електронну обробку і передачу відповідної інформації.

3.2. У місячний термін привести у відповідність до дійсного наказу відповідні документи територіальних органів державного пожежного нагляду, що стосуються організації та проведення видачі дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Визначити, затвердити, оприлюднити відповідно в обласних і місцевих засобах масової інформації та в інтернет-виданнях переліки підприємств, об'єктів та приміщень, дозволи на початок роботи яких видаються центральним, територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду.

3.3. Здійснити до 1 липня 2006 року в системі службової підготовки вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків.

4. Держпожбезпеки (Улинець Е.М.):

4.1. Здійснювати щокварталу, до 15 числа наступного за звітним періодом місяцем, аналіз стану проведення дозвільної роботи, розробляти відповідні заходи щодо її поліпшення та дотримання законності.

4.2. Організовувати перевірки дотримання територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду вимог законодавства про здійснення дозвільної роботи, уживати заходів щодо усунення виявлених недоліків, порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб цих органів за виявлені недоліки.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Романченка В.О. та начальника Держпожбезпеки полковника внутрішньої служби Улинця Е.М.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

В.І.БалогаА.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

11.05.2006 N 278

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2006 р.

за N 608/12482

ІНСТРУКЦІЯ

з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про пожежну безпеку"3745-12 та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150150-2001-п (далі - Порядок).

Інструкція визначає умови й організацію видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (далі - дозвіл).

2. Визначення понять

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

декларація - документ-повідомлення встановленого зразка, який подається суб'єктом господарювання дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки для набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру;

інші терміни та поняття, що вживаються в Інструкції, використовуються у значенні, наведеному в законах та нормативно-правових актах з питань регуляторної політики, пожежної безпеки, а також наказах МНС України.

3. Дії органів державного пожежного нагляду при видачі дозволу

3.1. Органи, уповноважені видавати дозвіл

Дозвіл видають центральний, територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду згідно з компетенцією, визначеною пунктом 2 Порядку.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, уведення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів згідно з Переліком об'єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду (додаток 1).

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, дозволи на які видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Переліки об'єктів та приміщень, дозволи на які видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, підлягають обов'язковому оприлюдненню в центральних, територіальних та місцевих засобах масової інформації, а також подаються адміністратору для розміщення їх на стендах у місцях видачі документів за принципом організаційної єдності разом із роз'ясненнями необхідних вимог та процедур для отримання документів дозвільного характеру. Аналогічні стенди повинні бути розміщені в територіальних та місцевих органах державного пожежного нагляду.

Центральний чи територіальний орган державного пожежного нагляду після видачі дозволу передає його копію місцевому органу державного пожежного нагляду в контрольно-наглядову справу щодо даного об'єкта.

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди в разі:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3 Порядку.

3.2. Подача та розгляд документів для одержання дозволу

Документи, подані власником (орендарем) безпосередньо дозвільному органу або адміністратором приймаються, реєструються та обліковуються відповідним органом державного пожежного нагляду в Журналі реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання (додаток 2) (далі - Журнал).

Документи по об'єктах, видача дозволу на які належать до компетенції центрального чи територіального органу державного пожежного нагляду, подаються власником (орендарем) безпосередньо до цих органів або адміністратором.

Журнал уноситься в номенклатуру справ підрозділу і підлягає реєстрації в журналі обліку журналів з присвоєнням відповідного номера, прошнуровується та пронумеровується.

Журнал зберігається у відповідального за його ведення працівника або канцелярії підрозділу. Термін зберігання журналу не менше 10 років.

Після здійснення реєстрації документів для одержання дозволу в Журналі документи передаються на розгляд керівника органу державного пожежного нагляду або особи, яка його заміщає, згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Відповідальний працівник органу державного пожежного нагляду приймає документи на розгляд з відповідною відміткою про їх отримання в Журналі після відповідної резолюції керівника органу.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 Порядку у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

Якщо оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення для одержання дозволу або продовження його дії здійснювалась органами державного пожежного нагляду, то вона прирівнюється до планової перевірки. Якщо при такій перевірці були виявлені порушення, власнику (орендарю) надаються відповідні письмові приписи на їх усунення.

Висновок оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення іншою юридичною (фізичною) особою, яка має відповідну ліцензію, є тільки підставою для видачі документа дозвільного характеру.

Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення відповідно до пункту 3.3.19 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.04.2006 за N 480/12354.

Проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення органом державного пожежного нагляду здійснюється у строки, визначені сторонами в договорі.

Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором документів, що є підставою для видачі або подовження дії дозволу, приймає рішення про його видачу або про відмову у видачі (продовженні) у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей.

Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором зазначених у пункті 3 Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 Порядку або про відмову в його видачі в разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністратору.

Підставою відмови в реєстрації декларації є відсутність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, зміни функціонального призначення або перепланування об'єктів та приміщень, невідповідність наведеної у декларації інформації або належності об'єкта до вибухопожежонебезпечного чи з масовим перебуванням.

Після видачі дозволу або реєстрації декларації відповідні відомості заносяться до журналу обліку об'єктів, установленого додатком 1 до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за N 480/12354, і відповідного плану перевірок, та заводиться наглядова справа встановленого зразка. Якщо об'єкт орендується і розміщується на території іншого об'єкта, матеріали щодо нагляду за таким орендованим об'єктом можуть зберігатися в загальній наглядовій справі.

Після взяття об'єкта на облік за декларативним принципом його перевірка проводиться органами державного пожежного нагляду в терміни, установлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами МНС України.

Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, які зареєстровані за декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб'єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

У разі виявлення під час перевірки, що провадження господарської діяльності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявлено факти надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, орган державного пожежного нагляду порушує адміністративне провадження відповідно до законодавства.

Якщо в ході перевірки виявлені факти подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. У такому випадку працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації (додаток 3) (далі - акт), на підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності. Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих днів письмово повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору (якщо від нього надходили матеріали на отримання дозволу).

За умови відсутності в суб'єкта господарювання відповідних знань або фахівців щодо заповнення декларації про відповідність його матеріальної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки органи державного пожежного нагляду в разі звернення надають консультативну допомогу із зазначеного питання за зверненням власника (орендаря).

Матеріали щодо видачі дозволів без обмеження терміну їх дії та декларації відповідності зберігаються в наглядових справах постійно, матеріали щодо видачі дозволів із зазначеним терміном дії (тимчасові) - у наглядових справах до моменту прийняття рішення про продовження терміну його дії, але не менше 5 років.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки, крім тих, які можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, видаються дозволи терміном дії:

центральним органом державного пожежного нагляду - до 5 років;

територіальними органами державного пожежного нагляду - до 3 років;

місцевими органами державного пожежного нагляду - до 2 років.

Під час здійснення контролю за дотриманням умов видачі дозволу і виявлення фактів їх порушення органом державного пожежного нагляду приймається рішення про застосування заходів реагування в межах наданих повноважень.

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби
Е.М.Улинець

Додаток 1

до пункту 3.1 Інструкції

з організації роботи

органів державного

пожежного нагляду

з питань видачі дозволу

на початок роботи

підприємств та оренду

приміщень

ПЕРЕЛІК

об'єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду

1. Атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, об'єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них.

2. Об'єкти, які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних засадах.

3. П'ятизіркові готелі та готельні комплекси.

4. Театри, кіноконцертні зали, центри культури та дозвілля, клуби та танцювальні зали на 800 місць і більше.

5. Підземні комплекси торговельного та іншого призначення із загальною площею 3500 кв. м і більше та (або) площею торговельного залу 1500 і більше кв. м.

6. Торговельні, торговельно-розважальні комплекси і центри, виставкові центри, криті ринки, об'єкти громадського харчування загальною площею 7000 кв. м і більше.

7. Лікувальні заклади, санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії та інші заклади для відпочинку й оздоровлення із загальною кількістю перебування 700 осіб і більше.

8. Склади газу, газоконденсату, скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів 1 та 2 категорій та газонафтоперекачувальні станції.

9. Склади та бази пожежовибухонебезпечних матеріалів із загальною площею 5000 кв. м та більше.

10. Крупні, великі та міжнародні вокзали (аеропорти, морські, річні, залізничні та інші).

11. Особливоважливі об'єкти, будівництво яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

12. Об'єкти, що будуються, як виняток, за іноземною ліцензією, якщо таке передбачено міжнародною угодою або умовами проведення міжнародного конкурсу, незалежно від джерел інвестицій та порядку затвердження документації.

13. Об'єкти, які будуються із залученням іноземних кредитів або інвестицій під гарантії Кабінету Міністрів України.

14. Об'єкти з кошторисною вартістю будівництва 100 млн грн та більше.

15. Об'єкти, на які не встановлені норми і правила, та об'єкти, що будуються з обґрунтованими відхиленнями від обов'язкових вимог нормативних документів.

16. Вибухопожежонебезпечні об'єкти, віднесені до категорій "А" і "Б" загальною площею 3500 кв. м, об'єкти, на яких зберігаються, використовуються та обертаються у виробничому процесі радіаційно-, хімічно-, біологічно-, бактеріологічнонебезпечні речовини і матеріали площею 3500 кв. м і більше.

17. Об'єкти, будівлі та приміщення, які призначені для виробництва, зберігання та утилізації боєприпасів, вибухових речовин, засобів.

18. Бібліотеки, книгосховища, архіви незалежно від відомчої належності та форми власності з фондом зберігання від 2 млн примірників.

19. Музеї, пам'ятники архітектурного мистецтва та історії державного значення.

20. Будівлі наземних та підземних гаражів (автостоянок) загальною площею 2500 кв. м.

21. Будівлі, у яких розміщуються структурні підрозділи, установи та підприємства Національного банку України, банки.

Держпожбезпеки може видавати також дозволи на початок роботи і введення в експлуатацію об'єктів та на оренду приміщень, не зазначених у цьому Переліку, у разі звернення власників (орендарів) щодо спірних питань при їх видачі територіальними і місцевими органами державного пожежного нагляду.

Держпожбезпеки має право делегувати права на проведення експертиз проектів та експертної оцінки об'єктів, ведення нагляду за будівництвом і контролю за виконанням заходів щодо усунення недоліків, викладених в експертному висновку на зазначених у переліку об'єктах, прийняття в експлуатацію та видачі дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень територіальним органам державного пожежного нагляду.

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби
Е.М.Улинець

Додаток 2

до пункту 3.2 Інструкції

з організації роботи

органів державного пожежного

нагляду з питань видачі

дозволу на початок роботи

підприємств та оренду

приміщень

ЖУРНАЛ

реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання

 

N з/п,
дата
надходження
заяви,
декларації,
матеріалів
від адмініс-
тратора
(суб'єкта
господарю-
вання)

Повне
найменування
суб'єкта
господарю-
вання, форма
власності,
місцезна-
ходження
об'єкта

Функціо-
нальне
призначення
об'єкта
(приміщення)

Наявність
страхового
полісу
цивільної
відповіда-
льності,
його номер
та дата
видачі,
повна назва
страхової
компанії,
термін дії
полісу

Реєстра-
ційний
номер
виданого
дозволу
(декларації),
дата видачі
(направлення),
посадова особа

Термін
дії
дозволу

Відмовлено
у видачі
дозволу
(реєстрації
декларації),
реєстрацій
ний номер,
посадова
особа

Здійснення контролю

Дата та
вихідний
номер
направ-
лення
матеріа-
лів на
видачу
дозволу
за належ-
ністю,
назва
органу,
куди
направлено
матеріали

Дата та
вихідний
номер
повідом-
лення
адмініс-
тратора,
власника
(оренда-
ря) про
прийняті
рішення

При-
мітка

продов-
ження
терміну
дії
дозволу,
дата
прийняття
рішення

дозвіл
скасовано,
номер та
дата
винесення
постанови,
посадова
особа,
підстави
скасування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби
Е.М.Улинець

Додаток 3

до пункту 3.2 Інструкції

з організації роботи

органів державного

пожежного нагляду

з питань видачі дозволу

на початок роботи

підприємств та оренду

приміщень

АКТ

про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації

 ____________________                 "_____"____________200___ р.
  (назва населеного
   пункту / міста)
     Державний інспектор з пожежного нагляду _____________________
__________________________________________________________________
  (указується назва органу державного пожежного нагляду, П.І.Б.)
______________________________________ в ході проведення перевірки
__________________________________________________________________
      (назва та адреса розташування суб'єкта господарювання)
                            УСТАНОВИВ
  факти подання в заяві для отримання дозволу на початок роботи
         від "____" _____________200__ р. та документах,
      що додаються до неї, недостовірної інформації, а саме:
__________________________________________________________________
 (здійснюється опис інформації, зазначеної в заяві та документах,
           що додаються до неї, з одночасним описанням
__________________________________________________________________
 виявлених порушень та розбіжностей з реальним станом на об'єкті)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Державний інспектор з пожежного
 нагляду ________________________     ____________    ____________
         (указується назва органу       (підпис)         (П.І.Б)
           державного пожежного
                 нагляду)
 Акт отримано:
 керівник (власник) суб'єкта
 господарської діяльності або
 уповноважена ним особа               ____________    ____________
                                        (підпис)         (П.І.Б)

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
МНС України
полковник внутрішньої служби
Е.М.Улинець